Contact

खालना कंटाक्ट फर्मना उपयोग करीसनं तुमं आमपन येक मेसॅज धाडु शकत. जर तुमं काही प्रश्न वीचारत ना आनं काही जबावना आपेक्षा धरत ना तं तुमं तुमना नाव नातं ईमेल आय.डी देवाना काही गरज ना सय